Saint_Côme_et_Saint_Damien

 

 

 

Parohia Ortodoxă Română "Sfântul Cosma şi Sfântul Damian" din Mulhouse şi împrejurimi

Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale

Croix-Athos

Locaţie:


Chapelle de la Clinique de Gérontologie "Saint Damien"
23 avenue de la 1ère Division Blindée, 68100 Mulhouse

Preot:


Emil TANCA
2 rue d'Ensisheim, 68840 Pulversheim 

0033 (0)687 13 21 39
0033 (0)389 28 53 91

Viaţa parohiei Articole
Slujbe Duminici
Arhivă Sărbători
Proiecte Sfinţi
  Noutăţi
  Postul Mare
  Spiritualitate
   
   
   
 
 
Duminica Ortodoxiei 8 MARTIE 2009- Conferinţa Treptele desăvârşirii susţinută de
Doamna Lidia IONESCU STĂNILOAE
 

Postat in 8 martie 2009 in Spiritualitate si in Duminici

Desăvârşirea este o noţiune pe care o putem defini doar aproximativ, ea nefăcând parte din vocabularul existenţei noastre obişnuite. Într-adevăr, cine este desăvârşit dintre muritori, ca să putem avea o imagine clară a ceea ce înseamnă? Tot ceea ce putem şti şi afirma este că desăvârşirea se găseşte doar la Dumnezeu.

     Fiecare ştiinţă are vocabularul ei propriu. Cu  noţiunile ei operăm atunci când vrem să descriem fenomene caracteristice ştiinţei respective. La fel şi în teologie. Doar că aici este mult mai greu, practic imposibil  de găsit noţiuni potrivite,  pentru că intrăm într-un domeniu pe care nu-l putem cunoaşte. Spunem de pildă că Dumnezeu este infinit. Ştim noi ce este infinitatea? Avem o reprezentare clară a ceea ce înseamnă ea? În lumea noastră nimic nu e infinit. Nici măcar în matematică, unde se recunoaşte de asemenea că infinitul nu poate fi realizat, atins. De aceea se foloseşte noţiunea de „asimptotă”. A  tinde asimptotic spre infinit, înseamnă a se apropia din ce în ce mai mult  de el, fără a-l ajunge niciodată. De aceea am putea spune că şi aspiraţiile noastre ar fi nişte asimptote către infinit. Încercăm prin străduinţele noastre să ne apropiem de infinitatea divină, dar nu reuşim s-o atingem nici când. De altfel, nici alte noţiuni ale limbajului pe care-l folosim  atunci când vorbim despre Dumnezeu nu sunt definitorii. Spunem că „Dumnezeu e bun”, de pildă. Dar ştim noi cu adevărat ce înseamnă bunătatea lui Dumnezeu? Putem spune că un măr e bun de pildă, că vremea e bună, pentru că ne încălzeşte sau dă ploaie roditoare. Dar bunătatea lui Dumnezeu se află într-o categorie noţională de care nu putem avea cunoştinţă! Sau spunem că e drept! Dar înţelegem noi ce înseamnă dreptatea lui Dumnezeu, care e cu totul altceva decât dreptatea omenească, la altă scară, într-o accepţie a cuvântului care ne depăşeşte?  De aceea, se introduce în teologie  noţiunea de „apofatic” , adică de afirmarea prin negaţie, spre deosebire de teologia catafatică adică de cea afirmativă. Apofatismul  este o metodă foarte des întâlnită  şi la Sfinţii Părinţi. Astfel, spre deosebire de Platon, care spunea că Dumnezeu este „greu de înţeles, dar imposibil de exprimat”, Sfântul Grigorie de Nazianz spune:”A exprima pe Dumnezeu este cu neputinţă, dar a-L înţelege este şi mai imposibil” (A doua Cuvântare Teologică, 3) 

         Deci revenind  la subiectul propus,  respectiv desăvârşirea dumnezeiască, n-o putem defini nici pe ea,  decât tot prin metoda apofatică: Dumnezeu nu e desăvârşit, e cu totul altfel decât înţelegem noi desăvârşirea. Şi mai rezultă de aici ceva: desăvârşirea n-o putem atinge. Aspirăm spre ea, încercăm să ne apropiem cât mai mult de ceea ce credem noi că este desăvârşirea, dar desăvârşirea nu poate fi atinsă de către noi, în viaţa noastră  omenească. De aceea trebuie să asumăm această aspiraţie, această luptă pentru progresul în desăvârşire cu smerenie, cu conştiinţa limitării noastre, a neputinţei noastre de a  realiza singuri, cu certitudinea că putem urca pe trepte care ne apropie de desăvârşire doar cu ajutorul Domnului.

         Sfinţii Părinţi vorbesc mult despre problema ascensiunii omului, a înaintării lui în virtute se întâlneşte foarte des. Sfântul Diadoh al Foticeii s-a preocupat mult de ea. Printre cele mai cunoscute scrieri care se referă la urcuşul duhovnicesc al omului este şi Scara, scrierea sfântului Ioan Scărarul, care şi-a şi primit numele de la ea, urcuş duhovnicesc pe care omul poate să-l îndeplinească cu ajutorul Domnului, o strădanie necontenită pe care omul o poate asuma cu smerenie şi cu conştiinţa că ea îl apropie de divinitate, de ceea ce Dumnezeu, în marea Sa iubire de oameni aşteaptă de la noi.

         Aici ar mai fi de subliniat un fapt şi anume: Lumea este  darul lui Dumnezeu, expresia iubirii Sale pentru om, după cum spune Olivier Clément, scriitorul creştin francez, mort de curând. Ea este locul unui neîncetat dialog al  omului cu Dumnezeu şi al dialogului oamenilor între ei. Dumnezeu aşteaptă ca „omul să descifreze semnificaţiile infinite ale lucrurilor, punând în valoare cu amprenta sa darurile primite şi transformându-le în ofrande” spune el. Astfel viaţa  se îmbogăţeşte continuu şi creşte spiritual. Prin această creştere se descopere sensul creaţiei, întrucât căderea în păcatul originar a întunecat, dar nu a suprimat caracterul ei harismatic. 

         Dar în această iubire extremă faţă de creaţia Sa, Dumnezeu ne-a lăsat libertate deplină. Dacă vrem putem încerca să mergem pe  drumul îngust şi plin de eforturi care urcă spre Domnul, dar nu suntem obligaţi s-o facem. Dumnezeu nu stă cu vărguţa după noi şi nu ne obligă. Unde ar mai fi meritul omului, dacă ar fi condus de mână întocmai unui bebeluş pe care mama lui îl fereşte: „nu pune mâna pe sobă că te arde, nu te apropia de fereastră ca să nu cazi” şi aşa mai departe. Olivier Clement a scris foarte mult despre această libertate pe care omul o primeşte de la Dumnezeu, tocmai pentru că Dumnezeu îl iubeşte şi vrea să-l lase să decidă singur asupra mersului vieţii sale, să-i lase meritul opţiunii, meritul îndreptării sale pe calea virtuţilor. Faptul că ne  lasă să contribuim cu strădania şi perseverenţa noastră la acţiunea de mântuire este dovada  iubirii şi a încrederii pe care Dumnezeu o are în noi.  (De curând am auzit o opinie, cum că noi nu trebuie decât să ne lăsăm în grija lui Dumnezeu, deoarece El face el aşa fel încât să ne mântuim, ori vrem, ori nu vrem. Într-un fel ea aminteşte de doctrina protestantă, care afirmă că omul trebuie doar să creadă,  fiindcă de restul are Dumnezeu grijă. În ortodoxie, aşa cum spun Sfinţii Părinţi şi cum stă scris în Biblie, nu numai credinţa, dar şi faptele, deci participarea activă a omului este hotărâtoare pentru mântuire.             

         Astfel omul  se străduieşte să se elibereze de patimi. Sf. Maxim Mărturisitorul spune că patima este în fiinţa ei o întoarcere a aspiraţiei infinite a omului spre altă ţintă decât cea care îl apropie de Dumnezeu, spre îngustarea orizontului lui, făcându-l opac şi egoist. Prin ispita duhului satanic, omul uită care este ţinta lui adevărată. El se lasă amăgit punându-se exclusiv în slujba simţurilor, a tentaţiilor superficiale, care nu-i pot satisface setea de infinit, intea lui uitându-şi rostul propriu, acela  de a cunoaşte pe Cel  care, cu infinitatea Sa, este în stare să împlinească dorul lui infinit de cunoaştere, după cum spune Sf. Antonie. Trei cauze produc patimile în om, spune el şi anume : mintea slăbită în lucrarea ei autonomă şi proprie, precumpănirea percepţiei simţurilor care subordonează mintea  şi o alergare exclusivă şi iraţională după plăcerea momentană, cu sentimentul că astfel fugim de durere. Patimile sunt aşadar o stăpânire cantitativă şi ierarhică a simţurilor asupra spiritului, provocând  robia acceptată de noi a voinţei noastre, ceea ce înseamnă o pasivitate păgubitoare care nu îndeplineşte cu nimic nădejdea noastră de a atinge fericirea definitivă. Sfântul Antonie spune: „Nu cele ce se fac după fire sunt păcate, ci cele rele prin alegere cu voia. Nu este păcat a mânca, ci a mânca fără cuviinţă şi fără înfrânare. Nu este păcat a privi, ci a privi cu pizmă, cu mândrie. Nu este păcat a asculta liniştit, ci a asculta cu mânie. Nu este păcat neînfrânarea limbii la mulţumire şi rugăciune, dar este păcat vorbirea de rău…Fiecare dintre mădularele noastre păcătuieşte când din slobodă alegere lucrează cele rele în loc de cele bune, împotriva voii lui Dumnezeu ”(Cap. 60 din Filocalia greacă.)

         Nu sunt deci vinovate plăcerile împreunate cu ceea ce se săvârşeşte în mod necesar, ci devierea lucrării simţurilor în căutarea cu orice preţ a plăcerii. De aceea patimile duc la dezordine, la slăbirea şi descompunerea trupului şi a spiritului care-l ţinea în ordine. Astfel omul este împins tot mai departe rostogolindu-se pe panta patimilor, spre o plictiseală, un gol prevestitor de moarte. Căci după cum se ştie, totdeauna plăcerea este legată de durere, astfel că omul purtat de frica morţii care i se vesteşte prin ea, îşi duce firea spre moarte., spune D. Stăniloae în Ascetica şi Mistica, (pg. 102).       

         El se cufundă tot mai mult în iraţionalitate, în incapacitatea de a se opri din pornirile sale. După cum spune Sf. Ioan Scărarul: „diavolul împiedică pe om să se socoată sătul, chiar dacă ar fi înghiţit tot Egiptul şi ar fi băut tot Nilul (Scara, PG 88,868 C). Prin patimă, vrem cu o voinţă infinită nimicul, spune Maurice Blondel. Prin patimă umflăm nimicul, ne înflăcărăm de el, ne consumăm pentru el, ne mişcăm în zona lui, sfârşind în absenţa oricărei surse pozitive de existenţă (D. Stăniloae, op cit. p.110) Ni se pare că superficialul e profund, consistent şi durabil, de aceea ne atrage. După ce o clipă am avut iluzia că ne poate astâmpăra setea de existenţă adevărată, ne însetează din ce în ce mai mult, dat fiind imposibilitatea lui de a ne satisface, Astfel sentimentul de zădărnicie devine din ce în ce mai clar,  devenind cu vremea o trândăvie spirituală ucigătoare, numită de sfinţii Părinţi „acedie”. Comentând cuvintele Sf. Evagrie Ponticul, teologul german I. Hausherr spune: „Dracul acediei taie orice speranţă, făcând sufletul să accepte gândul morţii…Demonul acediei este mai greu de suportat decât toţi. El picură amărăciunea în în toate motivele noastre de a vieţui în mod duhovnicesc. Nu mai e nici o dragoste în jurul vostru, Aveţi dorinţa să plângeţi dar o sugestie groaznică stăvileşte lacrimile: ele nu servesc la nimic…”

          De aceea Sfinţii Părinţi cer în primul rând o întărire a minţii, ceea ce înseamnă o lucrare de voinţă a minţii şi efortul omului de a se lumina cu privire la rostul şi datoriile sale. E o strânsă împletire a lucrării voluntare cu cea intelectuală. Cu alte cuvinte opera de redresare a omului trebuie începută cu credinţa, care pe de o parte este şi o chestiune de voinţă, dar şi de acţiune a gândirii, cu argumente împotriva  păcatului. Părinţii numesc aceasta paza minţii, rezistenţa şi atenţia trează care veghează permanent la eliminarea oricărui gând al patimii. Ea  ţine prezentă în minte conştiinţa iubirii infinitului dumnezeiesc, care o îmbogăţeşte cu sensuri mereu noi. Deci conştiinţa prezenţei lui Dumnezeu în viaţa noastră este  primul pas al celui care vrea să-şi ducă viaţa înainte spre desăvârşire.

         Ceea ce ne împiedică însă de a trăi ca fiinţe libere, orientate spre ordinea spirituală infinită, care înţeleg viaţa ca o zidire a Domnului  sunt împătimirea şi grija,  Nu ne putem desprinde de patimi  pentru că grija de ceea ce urmează ne nelinişteşte continuu, adunându-ne în ea şi ne mai lăsându-ne libertatea de a voi altceva. Rodul ei este  frica, după  cum spune filosoful german Heidegger, teama  convingerii că suntem predaţi nouă înşine, că nu găsim nicăieri o rezolvare pentru tot ce ni se întâmplă. Astfel rostul propriu al existenţei se estompează, este ascuns şi nu ne rămâne nimic cu ce am putea să-l înlocuim. În felul acesta suntem înlănţuiţi de lume, de o existenţă cenuşie, monotonă, care pentru noi nu mai are un sens final, de o existenţă din care lipseşte destinul etern.  grija de mântuire care ne-ar putea elibera de spaima eventualelor dureri ce vin asupra noastră .

         De aceea Sfinţii Părinţi socotesc  credinţa  ca un  pas fundamental la începutul urcuşului pe drumul purificării.  Am primit-o la botez, ca un început pus de Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Dar eficacitatea ei depinde de colaborarea noastră pentru a ne elibera de spaimele, de păcatul care ne împiedică  de a înainta pe drumul ce ni se deschide. Credinţa nu poate creşte decât dacă noi conlucrăm, prin voinţa noastră. Cine vrea să creadă, ajunge la putinţa de a crede, spune D. Stăniloae în opera citată. Pentru că în noi este prezent un har care ni s-a dat şi care ne ajută să vrem să credem, fără însă a fi siliţi s-o facem  Tocmai în aceasta stă libertatea noastră, despre care am vorbit mai sus. Ea statorniceşte raţiunea într-o atitudine de viaţă  care convinge. 

         Din credinţă se naşte  frica  de Dumnezeu, unită cu încrederea în ajutorul Său.  Este o frică ce-l pune pe om în gardă  de  nimicnicia lumii, de a nu cădea în automatismul păcatului şi al patimii. Este  sentimentul că noi răspundem pentru dezvoltarea spiritualităţii noastre şi a celorlalţi, a răspunderii noastre generale pentru ceilalţi, a grijii plină de solicitudine pentru ei. Ea ne salvează  ca fiinţe spirituale, ne face clară conştiinţa destinului nostru etern

         De aici decurge în mod inevitabil pocăinţa, regretul pentru toate greşelile făcute şi pe care dorim să nu le mai repetăm . Sfântul Isaac Sirul spune că pocăinţa este al doilea har care se naşte în inimă din credinţă şi din frică. Ea este a doua renaştere, Iar Sfântul Ioan Scărarul o numeşte reînnoirea botezului. Ea ne deschide drumul spre smerenie, spre conştiinţa că numai cu străduinţa noastră şi cu ajutorul lui Dumnezeu putem să ne îndreptăm şi în acelaşi timp  nu ne descurajează ci ne dă încredere în posibilităţile noastre de a depăşi păcatul, în puterile noastre mereu întărite de puterea lui Dumnezeu. Ea ne sporeşte luciditatea.

          Sfinţii Părinţi spun că această căinţă este cea mai înaltă dintre virtuţi, pentru că, lăsându-ne mereu nemulţumiţi de ceea ce am realizat, este un motor  care întreţine tensiunea după mai bine, astfel ca să ne putem ridica mereu mai sus. Sfântul Isaac Sirul compară lumea aceasta cu o mare, iar căinţa cu o corabie care ne trece la ţărmul de dincolo, în raiul a cărui fiinţă este dragostea.

         Pentru că pocăinţa nu trebuie despărţită de iubirea de Dumnezeu şi de semeni. Ne căim deoarece  am călcat poruncile dragostei, lăsându-ne  pradă egoismului, lipsei de dragoste. Egoismul este cea mai mare piedică în calea dragostei pentru aproapele. Numai dezbărându-ne de el putem avea dragoste adevărată şi deplină faţă de ceilalţi. Numai dezbărându-ne de el putem intra în împărăţia dragostei, care îi cuprinde pe toţi. Dar acest drum spre ea nu poate fi parcurs dintr-odată. El se face treptat, la fiecare pas al vieţii noastre, asigurându-ne o tinereţe eternă a sufletului

         Iar dezbărarea de egoism, de cohorta de patimi care îl însoţesc se face prin înfrânare, prin depărtarea de rău, de sensurile rele ale vieţii. Prin ea căutăm sensul real al lucrurilor şi al persoanelor,  lumea devenind astfel transparentă şi urcând spre infinitatea puterii dumnezeieşti. Înfrânarea înseamnă curăţirea inimii, reţinerea nu numai de la păcatele cotidiene, de la faptele concrete, dar şi de la gândurile rele, de la tentaţia de a ne mândri, de a pune pe noi înşine deasupra celorlalţi, de a-i dispreţui, aşa cum a făcut-o fariseul în Pilda Vameşului şi a Fariseului: „Doamne eu nu sunt ca acest vameş păcătos…” spune el.  Înfrânarea ne opreşte de la a-i pizmui pe ceilalţi, de a le face rău, de a vedea numai răul în ei…Este strădania noastră de a aduce în inimă gânduri bune, de a ajuta pe ceilalţi, de a-i înţelege, Este înfrânarea de la slava deşartă, de la mândria, care este, după cum spun Sfinţii Părinţi cel mai periculos duşman al sufletului, stând  la baza tuturor celorlalte păcate şi deschizând drum larg ispitelor care ne fac să alunecăm iarăşi din urcuşul nostru spre dragostea lui Dumnezeu, spre apropierea de El. Odată ce am putut stăpâni aceste ispite  putem dobândi blândeţea şi smerenia, conştiinţa supremă a  infinităţii divine şi a propriei micimi. Ea este conştiinţa că Divinitatea străbate prin toate şi prin toţi ajutându-ne să descoperim realitatea adevărată, infinitul realităţii lui Dumnezeu,. Ea ne scoate din starea de superficialitate, de platitudine, de înfumurare care nu stârneşte decât mila, compătimirea. Ea este o revenire a noastră la starea iniţială a lipsei de păcat, făcând din fiinţa şi firea noastră o încăpere menită să se umple de lumina dumnezeiască şi  redându-i destinul uluitor de a convieţui cu infinitul, adică ne pregăteşte pentru starea de nepătimire aşa cum o poate câştiga omul în viaţa viitoare.     

 

Lidia Stăniloae

  • Predica a Sf. Ioan Maximovici la Duminica Ortodoxiei (sursa):